ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Κ Ε

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19"

Πληροφορίες

  • Διακριτικός Τίτλος: ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΑΦΜ: 801350558
  • Αρ. ΓΕΜΗ: 154911040000
  • Διεύθυνση: 5ΧΛΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 ΤΚ:41110 ΛΑΡΙΣΑ
  • Τηλέφωνο: 2410619144
  • Website: http://foveraprostasiathessaliasike.eu
  • Email: etsianta@foveraprostasia.gr

Διαχείριση

1. για αόριστη διάρκεια, η ΕΙΡΗΝΑ ΤΣΙΑΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος ΛΑΡΙΣΑΣ, επί της οδού ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Αρ. 92

Εταίροι

1. Ο εταίρος GS HOLDING ΙΚΕ με έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, επί της οδού ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ αρ 7, αριθμό ΓΕΜΗ 154661406000, ΑΦΜ 801336681 ο οποίος εκπροσωπείται από τον ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατέβαλε το ποσό 40000 (x50%) ευρώ και έλαβε 40000 (x50%) εταιρικά μερίδια. 2. Ο εταίρος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κάτοικος ΛΑΡΙΣΑΣ επί της οδού ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΑΤΕΡΑ αρ. 92, κατέβαλε το ποσό 40000 (x25%) ευρώ και έλαβε 40000 (x25%) εταιρικά μερίδια. 3. Ο εταίρος ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΑΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κάτοικος ΛΑΡΙΣΑΣ επί της οδού ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΑΤΕΡΑ αρ. 92, κατέβαλε το ποσό 40000 (x25%) ευρώ και έλαβε 40000 (x25%) εταιρικά μερίδια.

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 40.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 40.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 40.000 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 40.000 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.